Prezidentské volby 2018 PŘEHLEDNĚ: Kdy se volí, kdo chce na Hrad a jak volby probíhají

Otázky a odpovědi k prezidentským volbám v ČR, jejichž první kolo se bude konat už za měsíc 12. a 13. ledna 2018.

Jak je volen prezident v ČR?

Od roku 2013 je prezident v ČR volen přímou volbou většinovým systémem. Do roku 2013 prezidenta volily obě parlamentní komory na společné schůzi, přičemž navrhovat kandidáta bylo oprávněno nejméně deset poslanců nebo deset senátorů. Prvním prezidentem zvoleným přímou volbou se stal v roce 2013 Miloš Zeman, který ve druhém kole porazil Karla Schwarzenberga.

Kdo může být zvolen prezidentem republiky?

Prezidentem republiky může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhl věku nejméně 40 let (jako u voleb do Senátu) a není omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kdo je oprávněn navrhovat kandidáta na prezidenta republiky?

Navrhovat kandidáta na prezidenta republiky je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50.000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky (právo volit prezidenta republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let). Navrhovat kandidáta je oprávněno také nejméně 20 poslanců nebo nejméně deset senátorů.

Speciál k Prezidentským volbám 2018 sledujte už nyní ZDE.

Musí občan volit pouze v místě bydliště?

Nemusí, volit se může kdekoli v ČR i v zahraničí. Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu (popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem) je zapsán, může požádat obecní úřad, který vede stálý seznam (nebo zastupitelský úřad) o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději sedm dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu obecním úřadem dva dny přede dnem volby prezidenta. Voličský průkaz opravňuje k volbě v jakémkoli volebním okrsku.

Jakým způsobem se volí?

Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který se nijak neupravuje. Obálku vhodí před volební komisí do volební schránky.

Kdy je prezident zvolen?

Prezidentem je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se tak nestane, bude se konat za 14 dnů druhé kolo volby, do něhož postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Prezidentem je v druhém kole zvolen kandidát, který obdržel vyšší počet platných hlasů. V případě shodného počtu hlasů prezident není zvolen a do deseti dnů musí být vyhlášena nová volba.

Kdy se nový prezident ujme funkce?

Prezident se ujme úřadu složením slibu. Složením slibu začíná volební období prezidenta, které trvá pět let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Stávající prezident republiky Miloš zeman složil slib (ujal se úřadu) 8. března 2013; jeho volební období uplyne 8. března 2018.

Kdy se koná volba prezidenta?

Volba prezidenta republiky se obecně koná v posledních 60 dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba prezidenta republiky do 90 dnů. Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději 90 dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději 80 dnů před jejím konáním. Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda Poslanecké sněmovny. Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14:00 a končí ve 22:00. Ve druhý den volby prezidenta začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00.

Kdo bude kandidovat ve volbách?

Ministerstvo vnitra připustilo k prezidentským volbám devět kandidátů – Jiřího Drahoše, Pavla Fischera, Petra Hanniga, Marka Hilšera, Michala Horáčka, Jiřího Hynka, Vratislava Kulhánka, Mirka Topolánka a Miloše Zemana. Odmítnuto bylo 11 uchazečů, kteří podle ministerstva vnitra nesplnili podmínky kandidatury.

Přehled kandidátů najdete ZDE.

Zdroj: ČTK