SOUTĚŽ o vstupenky na letní festival s Čechomorem, Ewou Farnou nebo Lenny už zná své výherce

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA - Vyhrajte s Frekvencí 1 vstup ZDARMA na letní festival v Ostravě v sobotu 12. srpna. Výherce se může těšit na Čechomor, Marka Ztraceného, Lenny, Ewu Farnou nebo Wanastovi Vjecy.

Chcete si užít jednodenní festival LÉTOFEST v Ostravě ve sportovním areálu Sareza úplně zadarmo? Pro pět z vás máme dvě volné vstupenky, stačí s námi hrát a mít trochu štěstí.

Soutěžní otázka:

Jak se vlastním jménem jmenuje zpěvačka Lenny?

a) Lenka Filipová – správná odpověď

b) Lucie Filipová

Prvních pět z vás, kteří nám napíšou správnou odpověď do zpráv na Facebooku Frekvence 1, vyhrají každý dva lístky.

Výherce vyhlásíme ve čtvrtek 10. srpna.

Výherci:

Ondra Ševčík

Miroslav Rotter

Edita Hnízdová

Bedřich Olšak

Karel Továrek


PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.