Herní řád: Vyhraj nákup v Penny Marketu!

Na Frekvenci 1 probíhá hra Vyhraj nákup v Penny Marketu! Přečtěte si herní řád!

Na rozhlasové stanici Frekvence 1 bude v termínu od 01.01. – 31.12. 2015 realizována hra s názvem „Vyhraj víkendový nákup v Penny Marketu!(dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:               

Denní výhra – poukázka v hodnotě 500,- Kč na víkendový nákup v Penny Marketu

Systém hry:

Denní výhru získává ten účastník, který se dovolá na výzvu moderátora víkendového ranního Proudu oznámenou v sobotním vysílání v čase mezi 06:00 – 10:00 hod. na telefonní číslo 257-400-999 jako první v pořadí a v limitu 10 sekund správně zodpoví herní otázku platnou pro daný den položenou moderátorem.

 

Splní–li podmínky pro získání výhry několik účastníků, náleží výhra tomu, kdo je splnil nejdříve; nelze–li získatele výhry takto určit proto, že podmínky splnilo více účastníků současně, určí z jejich středu získatele výhry pořadatel. 

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem hry je společnost Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČ 64945880, spisová značka C 42812 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání až do fáze výběru výherců společnost Frekvence 1, a. s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872: IČ 49240226, zápis v OR             u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 1979.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15ti let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od příslušného účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu,                    tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je–li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.