Soutěž s o kuchyňského robota od Kauflandu

Frekvence 1 má pro vás tento týden mezi 19. a 23. lednem soutěž o fajnového pomocníka do kuchyně. Kuchyňský robot Bosch v hodnotě 3 599 Kč od obchodního řetězce Kaufland vyhrajte vždy mezi 10. a 11. hodinou dopolední na Frekvenci 1! Přečtěte si herní řád.

„Vyhraj kuchyňský robot Bosch!

Na rozhlasové stanici Frekvence 1 bude v termínu od 19. – 25. 1. 2015 realizována hra s názvem „Vyhraj kuchyňský robot Bosch! (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:

Denní výhra – kuchyňský robot Bosch v hodnotě 3 599 Kč

Systém hry:

Denní výhru získává ten účastník, který se dovolá na výzvu moderátora pořadu Proud oznámenou ve vysílání  v čase mezi 10:00 – 11:00 hod. na telefonní číslo 257-400-999 jako první v pořadí a v limitu 10 sekund správně zodpoví herní otázku platnou pro daný den položenou moderátorem.

Splní–li podmínky pro získání výhry několik účastníků, náleží výhra tomu, kdo je splnil nejdříve; nelze–li získatele výhry takto určit proto, že podmínky splnilo více účastníků současně, určí z jejich středu získatele výhry pořadatel. 

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem hry je společnost Kaufland Česká republika, v.o.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 203, PSČ 169 00, IČ 25110161, spisová značka A 20184 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání až do fáze výběru výherců společnost Frekvence 1, a. s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872: IČ 49240226, zápis v OR  u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 1979.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15ti let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od příslušného účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu,  tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je–li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.