LEPŠÍ VÁNOCE: Frekvence 1 plní vánoční přání

5. prosince 2017·Životní styl·Redakce

Lepší Vánoce s Frekvencí 1

Darujte o letošních Vánocích dárek, po kterém váš blízký celý život touží. Frekvence 1 vám s tím pomůže.

Frekvence 1 dělá lepší Vánoce! Splníme ty nejtajnější sny a přání. Jak? Nepište Ježíškovi, napište Frekvenci 1!

Co doručit? A komu?

Stačí rychlá registrace a Frekvence 1 nadělí vašemu blízkému ten nejkrásnější dárek.

A pak už jen poslouchejte vánoční Frekvenci 1. Třeba padne volba právě na vaše přání.

Registrujte se zde:


HERNÍ ŘÁD

„Lepší Vánoce Frekvence 1.“

Na rozhlasové stanici Frekvence 1 bude v termínu od 1.12. 2017 do 31.12. 2017 realizována hra s názvem „Lepší Vánoce Frekvence 1“ (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:

Denní výhra – věcné dary velké emocionální hodnoty

Výherce je povinen řádně splnit veškeré povinnosti, které mu podle právních předpisů vzniknou získáním výhry.

Systém hry:

Denní výhru získává ten účastník, který je řádně zaregistrován v k tomu určeném formuláři na www.frekvence1.cz, a jehož vánoční přání bylo vybráno produkcí Frekvence 1 k doručení.

Produkce vybranou denní výhru zakoupí a následně doručí obdarovávanému.

Registrace musí obsahovat adresu, email a telefon objednavatele a adresu a telefon obdarovávaného.

Vyhlášení výhry probíhá každý všední den v čase 6:00 – 9:00.

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem hry je společnost Frekvence 1, a. s., se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, Česká republika. IČ 49240226, zápis v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B1979, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn(y) (výhry/er).

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 – ti let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 14 – ti dnech jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané nebo organizované ve vysílání stanice RADIO FREKVENCE 1.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od příslušného účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu,                  tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

 

Životní styl - další články