MILION ZA STOVKU NA FREKVENCI 1


Soutěž byla ukončena.

Každý den v průběhu října jste slyšeli ve vysílání rádia Frekvence 1 výherní sériová čísla stokorunových bankovek. Kdo se první přihlásil, dostal za stovku tisíc. Na konci října pak jedna stovka vyhrává rovnou milion! Rozumíte? MILION! 

V pondělí 31. října jsme přitom toto poslední sériové číslo stokoruny, která svému majiteli přinese milion korun, vyhlásili.

Nemáte tuto milionovou stokorunu v peněžence právě vy?

Zkontrolujte si to!

Sériové číslo MILIONOVÉ stokoruny je:

H07918777


Vážení posluchači a čtenáři, soutěž je u konce, výhercem se stal pan Jiří z Vysočiny. Více čtěte ZDE.


Podrobnosti o soutěži ve vysílání rádia Frekvence 1 a na www.frekvence1.cz

Kde přesně hledat sériová čísla stokorunových bankovek:

Jak hrát a vyhrát? 

  1. Vyndejte z peněženky všechny stokoruny.
  2. Pusťte si rádio Frekvence 1.
  3. Poslouchejte ve vysílání sériová čísla bankovek
  4. Máte je na vaší stokoruně? Vyhráváte!
  5. Nemáte? Sbírejte další stovky…
  6. …a poslouchejte rádio Frekvence 1.
  7. Jedno číslo vyhrává milion!
  8. Máte ho na vaší stovce?
  9. Dozvíte se z rádia Frekvence 1!

HERNÍ ŘÁD

Na rozhlasové stanici Frekvence 1 bude v termínu od 1.10.2016 do 31.12.2016 realizována hra s názvem „Milion za stovku“ (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:

Denní výhra – 1000 Kč

Hlavní výhra – 1 000 000 Kč

Systém hry:

V každém herním dni pořadatel v rozhlasovém vysílání programu Frekvence 1, vždy v době mezi 7:00 hod. až 16.00 hod., vyhlásí výherní číslo založené na sériovém čísle české bankovky nominální hodnoty 100 Kč. Denní výhru 1000 Kč získává ten účastník, který je držitelem české bankovky nominální hodnoty 100 Kč, jejíž koncové dvojčíslí sériového čísla je shodné s koncovým dvojčíslím vyhlášeného výherního čísla a který se na výzvu moderátora vysílání ve stanoveném časovém limitu jako první dovolá na telefonní číslo 257 400 999.

Dne 31.10.2016 pořadatel v rozhlasovém vysílání programu Frekvence 1, v době mezi 7:00 hod. až 16.00 hod.,  vyhlásí výherní číslo odpovídající sériovému číslu české bankovky nominální hodnoty 100 Kč. Hlavní výhru 1 000 000 Kč získává ten účastník, který je držitelem české bankovky nominální hodnoty 100 Kč, jejíž sériové číslo se zcela shoduje s vyhlášeným výherním číslem, pokud nejpozději do 31.12.2016 kontaktuje pořadatele telefonicky na čísle 257 001 111, emailem na adrese info@frekvence1.cz nebo osobně v sídle pořadatele.

Podmínkou převzetí denní i hlavní výhry výhercem je předložení příslušné české bankovky nominální hodnoty 100 Kč se sériovým číslem splňujícím výherní podmínku.

Pořadatel:

Pořadatelem hry je společnost Frekvence 1, a. s., se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, Česká republika. IČ 49240226, zápis v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B1979, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn(y) (výhry/er).

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 – ti let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 30 – ti dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané nebo organizované ve vysílání stanice Frekvence 1.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Hlavní výhru lze čerpat pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet výherce. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Výherce je povinen řádně splnit veškeré daňové povinnosti, které mu podle právních předpisů vzniknou získáním výhry.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění pořadatele:

Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.